Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu později případná reklamace nebude uznána.

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

Adresa pro doručení reklamovaného zboží je:
Kamenec Tomáš
U Stromovky 36
Havířov-Město
PSČ 736 01

Při případné reklamaci sportovních a výškově stavitelných podvozků, také doklad o odborné montáži specializovanou firmou (pokud není montáž provedena prodávajícím nebo jejich smluvním partnerem).

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Všechny velké tuningové spoilery a nárazníky je !!!! NUTNÉ !!!! před montáží a lakováním dopasovat na vozidle. V mnoha případech to znamená i celý den práce odborné firmy. Jedná se o tuningové příslušenství, které se musí náležitě upravit. Tyto úpravy doporučujeme svěřit odborným servisům a montážním střediskům. Nepatrně se také může lišit skutečné provedení oproti obrázkům u nárazníků a spoilerů.

POZOR: Na reklamace spojené s tímto problémem nebude brán zřetel. Před nákupem si dobře rozmyslete jestli chcete mít tyto tuningové nárazníky na svém voze.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) poškozením výrobku vzniklé vinou zákazníka
e) pokuď zákazník nemá doklad o koupi výrobku (paragon nebo daňový doklad)
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, případně v součinnosti s prodávajícím)
g) překročení záruční doby

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) Zboží uložte do původního obalu tak jak bylo dodáno, pokud nemáte původní obal zboží zabalte do obalu, který zajistí bezpečný transport k prodávajícímu.
3) Přiložte veškeré příslušenství včetně návodu k obsluze pokud byl součástí dodávky.
4) Musí být připojen reklamační protokol s přesným popisem závad a adresa kupujícího a kopií daňového dokladu potvrzujím nákup reklamovaného zboží v našem o bchodě.
5) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku)
6) zboží zašlete na naší adresu.Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Upozornění k předním světlům:
Upozorňujeme, že do předních světel, patří pouze předepsané žárovky podle osazení ve světlech. Při osazení předních světel xenonovými přestavbovými sadami se okamžitě ruší záruka na tyto světla. Upozorňujeme, že tyto přestavbové xenon sady nejsou schváleny pro provoz v České republice. Navíc je při montáži nutný zásah ve světlech, čímž dojde k poškození.

 

Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci vaší platby učiněnou bankovním převodem.